يکي از وظايف اين حوزه هماهنگي بين نواحي شهري مي باشد که جلسه هايي با ارائه پيشنهادات توسط مسئولين نواحي و اين حوزه در راستاي هر چه بهتر شدن راندمان نواحي برگزار مي گردد .
از ديگر اقدامات حوزه ارائه برنامه هاي گزارش گيري به نواحي و تکميل آن توسط نواحي مي باشد که گزارش کار همه نواحي به صورت هماهنگ و مدون تهيه مي گردد .