کارگران فصلي در همه استان هاي کشور مشغول به کار مي باشند که اين کارگران معمولا در ميادين بزرگ شهر مستقر مي باشند که چهره مطلوبي ندارد.
هدف از تشکيل اين کميته و برگزاري جلسات متعدد اختصاص دادن زميني جهت استقرار اين کارگران بوده تا با امنيت بيشتر و هماهنگي بهتر بتوانند به کار مشغول شوند .