تکدي‌گري به عنوان يکي از عواملي که مي‌تواند آسيب‌هاي اجتماعي ديگري را در پي داشته باشد از سوي ديگر تکدي گري فعلي مجرمانه است که در حاشيه آن علاوه بر امر تکدي گري، افراد متکدي مي توانند به کارهاي ناهنجار اجتماعي دست بزنند که عواقب وخيمي در جامعه بدنبال خواهد داشت
که هدف از تشکيل کميته ساماندهي متکديان جمع آوري متکديان با روشي اصولي و مکانيزه مي باشد .
تا متکديان به مکان هاي که به آن تعلق دارند بازگردند و متکديان بومي با اخذ تعهد به خانواده و يا مراکز نگهداري منتقل گردند .