جمع آوري خودرو هاي فرسوده از سطح شهر به دليل زيباتر شدن سيماي شهري بوسيله واحد اجرائيات انجام مي پذيرد که پس از اخذ تعهد کتبي از مالک جهت پار نکردن در مکان هاي عمومي و انتقال آن به اماکن خصوصي خودرو تحويل مالک مي گردد .
که متاسفانه برخي از مالکين خودرو را بين مناطق شهرداري جابجا مي نمايند که مجددا توسط عوامل اجرائيات مراحل جمع آوري مجددا طي مي شود .
در کميته ساماندهي خودروهاي فرسوده پيشنهاداتي از قبيل مکانيزه نمودن امور و چارت اجراي کار تا جمع آوري کار مطرح شد که لايحه آن به شوراي اسلامي شهر  ارائه گرديد .