پيش از تشکيل اين کميته سازمان ها و حوزه هاي شهرداري و ادارات خدمات رسان با مکاتبه و پيگيري هاي مکرر پس از صرف وقت بسيار موفق به دريافت مبالغ خسارت مي شدند.
کميته خسارات و مطالبات با معرفي نمايندگاني از تمامي حوزه ها و سازمان هاي شهرداري و ادارات خدمات رسان با هدف تسريع در رسيدگي به پرونده هاي خسارتي تشکيل شد .
با راه اندازي نرم افزار خسارات و مطالبات پرونده هاي خسارتي به روز و با مستندات بيشتر رسيدگي و مورد تاييد قرار ميگيرند .