بيوگرافي مديريت حوزه هماهنگي امور اجرايي شهر

 

 

نام و نام خانوادگي : عليرضا هنرور

تحصيلات : کارشناسي ارشد برنامه ريزي شهري دانشگاه آزاد اسلامي قزوين

کارشناسي عمران دانشگاه آزاد اسلامي کرج

سوابق و مسئوليت ها :

 

1-     عضو هيئت تدوين اساسنامه جديد شرکت هواپيمايي خدمات ويژه قزوين

2-     نماينده شهرداري در کميته فني کميسيون ماده (5) شهر قزوين

3-     مشارکت در برگزاري اولين همايش سيما و منظر شهري

4-     طراح و ناظر پروژه هاي ساختماني و کارگاهي صنعتي در سطح استان قزوين

5-     نماينده شهرداري در شوراي انتظامي نظام مهندسي ساختمان استان قزوين

6-     مشاور فني معاونت طرح و برنامه شهرداري قزوين

7-     عضو کميته مديريت شهري و سرمايه گذاران در کميسيون تحقيق و توسعه شهرداري قزوين

8-     عضو تهيه و تدوين چشم انداز برنامه پنج ساله شهرداري قزوين

9-     مسئول تهيه و تدوين برنامه عمراني شهرداري قزوين

10-مسئول هماهنگي امور حفاري هاي شهر قزوين

11-رئيس اداره نظارت معاونت عمراني شهر قزوين

12-اولين شهردار منطقه سه شهر قزوين

13-کارشناس سازه اداره نظارت بر صدور پروانه هاي ساختماني شهرداري قزوين

14-رئيس اداره نظارت بر صدور پروانه هاي ساختماني شهرداري قزوين

15-مشاور فني و مسئول عمراني سازمان پايانه مسافربري شهرداري قزوين

16-مشاور فني معاونت مالي و اداري شهرداري قزوين

17-مشاور مديرعامل سازمان پارکها و فضاي سبز شهرداري قزوين

18-مدير مجموعه در حال ساخت پارک ملي باراجين قزوين

19-دبير شوراي سرمايه گذاري و مشارکت اقتصادي شهرداري قزوين

20-عضو جلسات هماهنگي معاونين و مديران شهرداري قزوين

21-نماينده شهرداري و مسئول جلسات هماهنگي معاونين و مديران شهرداري

22-نماينده ويژه شهردار در برخي پروژه هاي شهري

23-عضو کارگروه اقتصادي شهرداري قزوين

24-عضو هيئت مديره و هيئات امناء صندوق ذخيره کارکنان شهرداري قزوين

25-مشاور شهرسازي و عمراني شهرداري قزوين

26-جانشين شهردار در کميسيون هماهنگي امور اجرايي شهر قزوين

27-مشاور شهردار و مدير هماهنگي امور اجرايي شهر

28-مشاور شهردار و مدير امور سرمايه گذاري و مشارکت اقتصادي شهرداري قزوين

29-مديرعامل شرکت عمران و مسکن سازان استان قزوين

30-جانشين شهردار و مدير حوزه هماهنگي امور اجرايي شهر