دوشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۳

رحمانی خبر داد:

آغاز فاز چهارم پروژه شبکه انتقال لوله اصلی شرکت آب در بلوار ایران

رضا رحمانی دبیر کمیته فنی و هماهنگی پروژه های امور اجرایی شهرگفت: طی بازدید میدانی از حفاری پروژه مذکوربا توجه به شبکه های موجود دستگاه های خدمات رسا ن در بستر پروژه آغاز گردید.

به گزارش روابط عمومی هماهنگی امور اجرایی شهر؛ رحمانی گفت: با توجه به هماهنگی صورت گرفته از اجرای پروژه شبکه آب خیابان ایران در جهت ایمن سازی مسیر توسط عوامل پیمانکار ، تسهیل درعبور و مرور و رفع موانع موجود ، برای تسریع در اجرای پروژه درزمان مقرر وهمچنین اجرای صحیح دتایل حفاری توسط کارشناسان  ارزیابی  می شود.

وی افزود: با عنایت به رفع معارض تاسیسات در مسیر پروژه که توسط پیمانکار در شب گذشته صورت گرفت . مسدودی خیابان وبازگشایی برای عبور و مرور با همکاری برنامه ریزی شده پیمانکار شرکت آبفا  و پلیس راهورانجام گرفته  که هم اکنون تردد صورت می گیرد . مقرر گردید که رعایت اصول فنی وایمنی تردد سواره به گونه ای باشد که برای شهروندان ایجاد مزاحمت ننماید .

پایان خبر.

تصاویر مرتبط