پرسنل مدیریت هماهنگی

علی وحدانی فر دبیر کمیسیون هماهنگی امور اجرایی شهر       مرتضی حدادی مسئول امور دفتری مسئول هماهنگی و...

آشنایی با مدیریت

بيوگرافي مديريت هماهنگي امور اجرايي شهر نام و نام خانوادگي : عليرضا هنرور تحصيلات : کارشناسي ارشد برنامه ريزي شهري دانشگاه آزاد اسلامي قزوين -...