چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۳/۲۶

وحدانی فر خبر داد:

دتایل حفاری های نقبی سطح شهر استاندارد سازی می شود

علی وحدانی فر ، دبیر کمیسیون هماهنگی امور اجرایی شهر گفت: هرگونه حفاری توسط دستگاه های خدمات رسان در سطح شهر ، به صورت نقبی باید با دتایل استاندارد و به تایید کمیته فنی و هماهنگی پروژه ها برسد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت هماهنگی امور اجرایی شهر، وحدانی فر افزود: به منظور وحدت رویه نسبت به حفاری های نقبی توسط دستگاه های خدمات رسان در سطح شهر باید مناسب سازی، حفظ و بیس خاک در محل حفاری شده تامین شود تا شاهد ریزش و ایجاد نشست در آینده باعث موجبات نارضایتی شهروندان نشود.

وی در پایان گفت: حفاری های سطح شهر به صورت ترانشه باز انجام می شود ودر مواردی که امکان آن نباشد با تشخیص کارشناسان کمیته فنی و هماهنگی پروژه ها و رعایت دتایل مصوب حفاری، نقبی انجام خواهد گرفت.

پایان خبر

تصاویر مرتبط