چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۳/۰۵

وحدانی فر خبر داد

هرگونه تعامل وامتیاز دهی به دستگاههای خدمات رسان مستلزم همکاری دوجانبه می باشد.

علی وحدانی فر، دبیر کمیسیون هماهنگی امور اجرائی شهر گفت: تعاملات فی مابین شهرداری قزوین و دستگاههای خدمات رسان و امتیاز دهی به دستگاههای خدمات رسان مستلزم همکاری و همراهی دوسویه می باشد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت هماهنگی امور اجرایی شهر، وحدانی فر افزود: تعاملات موجود فی مابین شهرداری قزوین و دستگاههای خدمات رسان مستلزم همکاری و مساعدت دو سویه می باشد و هرگونه امتیاز دهی به دستگاههای خدمات رسان ، در قبال کسب امتیاز از آنها در مناطق سه گانه شهرداری بوده و می تواند راهگشای بسیاری از مشکلات در پروژه های شهری باشد.

وی در ادامه افزود: با این رویکرد می توان بسیاری از پروژه های شهری را در اسرع وقت به اتمام رساند، زیرا بسیاری از مشکلات اداری حاصل از پرداخت های مالی حذف شده و تعامل به صورت امتیازهایی متقابل صورت خواهد پذیرفت.

تصاویر مرتبط