پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۹

مشاور شهردار ومدیر هماهنگی امور اجرایی شهر

آغاز صدور مجوز حفاری برای دستگاه های خدمات رسان در سال جدید

نشست یکسان سازی صدور مجوز حفاری در مناطق و هماهنگی بیشتر در روند بررسی و کنترل ترمیم نوار حفاری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت هماهنگی امور اجرایی شهر؛ علیرضا هنرور گفت: مطابق هر سال و دستورالعمل ماده 35 هماهنگی امور اجرایی شهر، از تاریخ 15 فروردین ماه 1400 صدور مجوز حفاری آغاز شده و دستگاه های خدمات رسان مکلف به ارائه خدمات در سطح شهر به منظور تسهیل حفاری ها برای شهر و شهروندان خواهند بود.

وی در ادامه افزود: همراهی سامانه 137 شهرداری قزوین در سطح مناطق سه گانه، برای هماهنگی بیشتر بین شهروندان و مسئولین امور اجرایی مناطق در روند بررسی و کنترل ترمیم نوار حفاری ها صورت پذیرد.

تصاویر مرتبط