دوشنبه ۱۴۰۱/۰۱/۱۵

هنرور خبر داد

با شروع سال جدید؛صدور مجوز حفاری آغاز شد

علیرضا هنرور، مدیر هماهنگی امور اجرایی شهرگفت: برابر ماده 35دستورالعمل هماهنگی امور اجرایی شهرقزوین وحریم آن با شروع سال جدید از(پانزدهم فروردین 1401) در راستای خدمت رسانی به شهروندان و دستگاههای خدمات رسان، آغاز صدور مجوز حفاری در دستور کار مدیریت هماهنگی امور اجرایی شهر قرار گرفت.

 

به گزارش روابط عمومی هماهنگی امور اجرایی شهر؛ هنرور افزود: با آغاز صدور مجوز حفاری در سال جدید، شهرداری قزوین آماده است تا نسبت به صدور مجوز برای دستگاههای خدمات رسان، همکاری نماید.

وی افزود: همچنین انتظار داریم که با رعایت دقیق دتایل حفاری توسط دستگاههای خدمات رسان شاهد رضایت مندی شهروندان باشیم.

تصاویر مرتبط