اهداف مدیریت هماهنگی امور اجرایی شهر

 

 

*جلوگیری از بروز موازی کاری در امور اجرایی شهر

 

 *ایجاد هماهنگی هر چه  بیشتر بین دستگاه های خدمات رسان و شهرداری

 

 *ایجاد پایگاه داده ای جهت ثبت کلیه اطلاعات زیرسطحی ، سطحی و رو سطحی

 

 *مکانیزه نمودن کلیه امور اجرایی از جمله صدور مجوز حفاری


 
 *تشکیل شورای هماهنگی معاونین و مدیران شهرداری جهت ایجاد هماهنگی در مجموعه شهرداری

 

* احداث تونل مشترک ، تاسیسات شهری با بهره گیری از طرح های فرادستی

 

* ایجاد هماهنگی در امور  اجرائی طرح ها ، برنامه ها ، پروژه های احداث ، توسعه و ... که خدمات آنها در داخل محدوده شهر قزوین مستلزم حفاری معابر و احداث تاسیسات می باشد .