علی وحدانی فر

دبیر کمیسیون هماهنگی امور اجرایی شهر

 

 

 

مرتضی حدادی

مسئول امور دفتری

مسئول هماهنگی و پیگیری

رضا خدابنده

مسئول روابط عمومی

 

 

مجید سلطانلو

مسئول متره و برآورد

مجید قلمدانی ها

رئیس اداره کنترل و نظارت

رضا رحمانی

نماینده معاونت عمرانی